A) Историјат предузећа

             ЈКП „Комуналне службе“ Пожаревац је јавно предузеће у садашњем облику основано 1999. године раздвајањем тадашњег ЈКП „Пожаревац“ на два предузећа. Међутим, организовано изношење и депоновање смећа на територији Пожаревца и Костолца спроводи се од 50.-тих година прошлог века.

                ЈКП "Комуналне службе" је изузетно сложен и разуђен систем врло значајних делатности, неопходних за нормално функционисање градa. Делатности поверене ЈКП „Комуналне службе“ од стране оснивача – Скупштине града Пожаревца, су:

Изношење и депоновање смећа

Одржавање хигијене на јавним површинама 

Одржавање јавних зелених површина

Пијачне услуге

Гробљанске услуге

Прихватилиште за псе и мачке луталице

Рециклажни центар

 

                Обављање свих наведених делатности организовано се врши на територији Пожаревца и Костолца. Током 2010.године израђена је Стратегија управљања комуналним отпадом на територији града Пожаревца којом ће се између осталог дефинисати начин укључивања околних насеља у Програм изношења и депоновања смећа.

 

Б) Законски оквир

             Законски оквир за пословање ЈКП „Комуналне службе“ пре свега је дефинисан Одлуком о комуналном уређењу Скупштине града Пожаревца, а затим и осталим позитивним законским прописима донетим од стране државних органа. 

                Законска регулатива која се односи на јавна предузећа:

· Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса

· Закон о комуналним делатностима

· Одлука о комуналном уређењу Скупштине града Пожаревца

 

В) Организациона структура

Организациона структура предузећа може се представити на следећи начин

 

 

 

НАДЗОРНИ ОДБОР:

 

Надзорни одбор ЈКП „Комуналне службе“ Пожаревац састоји се од три члана, и то:

1. Маринковић Никола, председник

2. Јеремић Коста, члан и

3. Рајић Небојша, члан

              

               РУКОВОДСТВО ПРЕДУЗЕЋА:

ВД Директора предузећа: Јовић Слободан              

Извршни директор пословног система: Тодоровић Весна

Извршни директор за корпоративне послова: Ваљаревић Саша

Руководилац сектора за опште и правне послове: Ваљаревић Тања

Руководилац техничког сектора: Филиповић Срђан

Руководилац сектора за финансије: Рајић Небојша